Izrada parcelacionih elaborata za dijelove k.č.br.2302/1 k. Babino Polje i od nje novoformiranih parcela radi usklađivanja sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorima s ciljem razvrgnuća suvlasničke zajednice

22 studenoga, 2021
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana