ODLUKA O PRIHVATU PONUDE - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 11.000,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 26.000,00 EUR - Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju koje sadrže i parcelacioni elaborat i priloge za građevinsku dozvolu i elaborat za potrebe evidentiranja dijela LC-69072 Babino Polje (D120 – D120) s javnim parkingom

24 srpnja, 2023
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana