ODLUKA O PRIHVATU PONUDE - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 11.000,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 26.000,00 EUR - Izrada geodetskih podloga za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju koje sadrže i parcelacioni elaborat i priloge za građevinsku dozvolu i elaborat za potrebe evidentiranja dijela LC-69072 Babino Polje (D120 – D120) s javnim parkingom

24 srpnja, 2023
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana