Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet na okoliš

20 prosinca, 2021
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana