Novosti

Odluka o registraciji nove djelatnosti Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

22 prosinca, 2016
1482414771_590_ostala_datoteka_Odluka-nova-djelatnost-otpad-Komunalno-12-16

Odluka o ne davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Komunalno Mljet d.o.o. Bbaino Polje za 2015.godinu

3 studenoga, 2016
1478173130_973_ostala_datoteka_Odluka-ne-razrješnica-direktor-Komunalno-2015.-10-16

Odluka o opozivu-razrješenju člana Uprave – direktora Društva (Komunalno Mljet d.o.o.)

3 studenoga, 2016
1478173188_44_ostala_datoteka_Odluka-razrješenje-direktor-Komunalno-10-16

Odluka o imenovanju člana Uprave – direktora Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje

3 studenoga, 2016
1478173232_52_ostala_datoteka_Odluka-imenovanje-Brego-Komunalno-Skupština-vd-10-16-1

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323127_888_ostala_datoteka_Odluka-komunalni-doprinos-220713

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet 1

23 prosinca, 2014
1419323207_145_ostala_datoteka_Odluka-ID-kom.-doprinos-26.09.13.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet 2

23 prosinca, 2014
1419323244_240_ostala_datoteka_Odluka-ID-Odluke-kom.-dopr.-2-14

Odluka o priključivanju na komunalne vodne građevine

23 prosinca, 2014
1419323284_873_ostala_datoteka_Odluka-o-priključenju-11-13.

Statut Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323311_430_ostala_datoteka_Statut-2-13

Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet

23 prosinca, 2014
1419323394_709_ostala_datoteka_Etički-kodeks-službenika-9-14
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana