Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara ("Službeni glasnik Općine Mljet" broj:4/2009, 1/2012, 9/2020-ispr., 4/2023 i 6/2023-proč. tekst)

12 lipnja, 2023
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana