Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Mljet je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave čija je nadležnost propisana odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i odredbama Statuta Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima 9 vijećnika koji se biraju sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (NN broj144/12 ).

Općinsko vijeće Općine Mljet broji 9 članova:

  1. Pero Bašica, kandidacijska lista HDZ – HSS – predsjednik
  2. Željko Matana, kandidacijska lista HDZ – HSS – prvi potpredsjednik
  3. Robert Mioč, kandidacijska lista SDP – drugi potpredsjednik
  4. Baldo Hazdovac, kandidacijska lista HDZ – HSS  – vijećnik
  5. Ilija Stražičić, kandidacijska lista HDZ – HSS  – vijećnik
  6. Stijepo Bašica, kandidacijska lista HDZ – HSS  – vijećnik
  7. Nikola Marković, kandidacijska lista SDP  – vijećnik
  8. Hrvoje Stražičić, kandidacijska lista SDP  – vijećnik

Rad Općinskog vijeća Općine Mljet definiran je odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet broj 1/13).

Općinsko vijeće Općine Mljet ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

Općinsko vijeće Općine Mljet radi na sjednicama i kroz svoja stalna i povremena radna tijela.

Među najvažnijim radnim tijelima Općinskog vijeća su: Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno-pravna pitanja, Mandatni odbor, Odbor za proračun, Odbor za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i komunalne poslove, Odbor za društvene djelatnosti i  mjesnu samoupravu i suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga.

Najvažnije nadležnosti Općinskog viječa Općine Mljet su: donošenje Statuta i Poslovnika, donošenje Proračuna i proračunskih akata, donošenje općih akata, upravljanje nekretninama i imovinom Općine Mljet veće vrijednosti, izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i radnih tijela, donošenje prostorno-planske dokumentacije, osnivanje ustanova, javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih poslova i raspisivanje referenduma.

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana