POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE LOKALNE CESTE KROZ BABINO POLJE – POTPORNI ZID ZADUBLJE

7 rujna, 2022

Nakon što je Općini Mljet dogovorila sufinanciranje predmetnih radova s Županijskom upravom za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, te nakon izrađenog glavnog – izvedbenog projekta i pripadajućeg ponudbenog troškovnika, sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave koja se objavljuje u Oglasniku javne nabave jednostavnih nabava Narodnih novina.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Dokumentacija za nadmetanje nabave sanacije LC – potporni zid Zadublje

Glavni – izvedbeni projekt LC – potporni zid Zadublje PDF – FINAL

Troškovnik sanacija LC-potporni zid Zadublje

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana