Zahtjev za dostavu ponuda- Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti os 20.000,00 kn do 80.000,0 kn za robu i usluge i 200.000,00 kn za radove – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

17 siječnja, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana