Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

5 prosinca, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana